Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki!

newsletter waw4free fanpage aplikacja
reklama
reklama

Regulamin świadczenia usług
portalu internetowego waw4free

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem"), określa zasady korzystania przez użytkowników z portalu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym URL: http://4free.waw.pl (zwany dalej: "Portalem").
2. Portal prowadzony jest przez Startup "waw4free" w ramach Programu AIP w Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143 zwaną dalej: "Administratorem".
3. Adres oraz dane kontaktowe Portalu: adres internetowy: http://4free.waw.pl, e-mail: kontakt@4free.waw.pl.
4. Do korzystania z Portalu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego zwane dalej "Użytkownikami".
5. Użytkownik przed przystąpieniem do użytkowania Portalu, powinien zapoznać się z jego regulaminem i zaakceptować jego warunki.


§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych w Portalu

1. Portal pozwala jego Użytkownikom na
a) publikowanie ogłoszeń o darmowych wydarzeniach organizowanych w Warszawie i okolicach;
b) korzystanie z informacji zamieszczanych na Portalu;
c) subskrypcję newslettera.
2. Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. a), b) i c) zwane będą w dalszej części Regulaminu: "Usługami bezpłatnymi".
3. Administrator oświadcza, że nie jest organizatorem wydarzeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
4. Administrator serwisu nie gwarantuje bezbłędności publikowanych treści. W razie wątpliwości należy skontaktować się z organizatorem danego wydarzenia (dotyczy to szczegółnie wydarzeń kilkudniowych oraz darmowych wejść do muzeów).
5. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach podanych jako źródło informacji.


§ 3. Zasady korzystania z Usług

1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług bezpłatnych określonych w § 2 ust. 1 lit. a) i b) nie wymaga rejestracji.
2. Korzystanie z Usługi bezpłatnej określone w § 2 ust. 1 lit. c) wymaga rejestracji.
3. Informacje dotyczące działania Portalu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Portalu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
3. Administrator serwisu zastrzega sobie możliwość edytowania i/lub kasowania informacji publikowanych przez Użytkowników.


§ 4. Polityka prywatności

1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie, konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Usługodawcy. Z przesyłania takich informacji Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować.
2. Użytkownik w przypadku zamówienia Usługi bezpłatnej określonej w § 2 ust. 1 lit. c) poprzez wypełnienie właściwego formularza wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
3. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, adres korespondencyjny: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 (Klatka K4, poziom 1), 03-901 Warszawa
4. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Startup waw4free, dane kontaktowe: kontakt@4free.waw.pl.
5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
a) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b) przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników.
6. Zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Portalu oraz innych informacji marketingowych związanych z Portalem.
7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
8. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
9. Fundacja Akademickie Przedsiębiorczości zastrzega, że nie jest administratorem danych osobowych, które Użytkownicy lub osoby trzecie przekazały innym podmiotom w takcie korzystania z Usług albo przekazały w innym celu niż określony w §4 dotyczącym polityki prywatności. Całkowitą odpowiedzialność z tytułu zbierania i przetwarzania danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym ponosi właściwy administrator tych danych.
10. W Portalu wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin Portalu przez Użytkownika, system Portalu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Portalu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług Portalu dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwany jest Portal. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Portal nie będzie mógł zidentyfikować Klienta Użytkownika ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej na stronie http://4free.waw.pl/cookies.
11. Portal informuje Użytkowników, iż oferowane usługi świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Portal zwraca uwagę Użytkowników na to, iż korzystanie z usług Portalu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Portalem a Użytkownikiem.


§ 5. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Portalu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja / urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe;
b) aktualna wersja przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera Browser);
c) włączona akceptacja plików cookies oraz obsługa plików JavaScript.
2. Portal nie jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem Użytkownikiem a licencjodawcą.


§ 6. Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi przez Portal na rzecz Użytkownika.
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Portalu: kontakt@4free.waw.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej przedmiot reklamacji, dane identyfikujące reklamowaną usługę (np. adres URL wydarzenia) oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Portal zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Klient zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.


§ 7. Prawo Własności Intelektualnej

1. Użytkownik, który wprowadza na łamach Portalu treści lub grafiki (zwane dalej: "Utworami"), wyraża zgodę na korzystanie z nich przez Portal na następujących polach eksploatacji:
a) umieszczenie na stronie internetowej Portalu;
b) umieszczanie i rozpowszechnianie na portalach społecznościowych należących do Administratora i jego partnerów;
c) redagowanie, skracanie bądź usuwanie materiałów.
2. W celu tworzenia praw zależnych Administratora powinien uzyskać on zgodę Użytkownika.
3. Użytkownik korzystający z funkcjonalności Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Portalu.
4. Użytkownik nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Administratora do kopiowania bądź rozpowszechniania materiałów udostępnianych na łamach Portalu, do których nie posiada praw.


§ 8. Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika ogłoszeń:
a) niosących treści bezprawne;
b) obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki, albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
c) fałszywych lub mylących;
d) naruszających prawa osób trzecich;
e) rozpowszechniających spam;
f) zawierających linki oraz reklamy konkurencyjnych Portalu serwisów;
g) wirusów czy innych technologii działających na szkodę i innych;
h) naruszające prawa osób trzecich.
2. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw, może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@4free.waw.pl, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
3. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
6. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@4free.waw.pl.
7. W ramach Portalu zabronione jest działanie, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.


§ 9. Prawa i Obowiązki Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, w tym zakłócenia prowadzące do utraty danych, informacji, zdjęć lub innych treści umieszczonych w Portalu oraz zakłócenia niekorzystnie wpływające na sprzęt komputerowy (zarówno oprogramowanie jak i tzw. hardware) wykorzystywany celem korzystania z Portalu.
2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność (czasową jak i trwałą) korzystania przez Użytkowników z jakiejkolwiek funkcji Portalu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, które powstają z dokonywania zmian lub ulepszeń w koncepcji Portalu, jak również wynikającą z rezygnacji z określonych funkcji Portalu bądź świadczenia określonych usług drogą elektroniczną. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą powiadomieni z odpowiednim uprzedzeniem.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści i informacje przekazywane przez Użytkowników, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;
b) treści publikowane na stronach podanych jako źródło informacji; c) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług;
d) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika danych oraz informacji z Portalu.


§ 10. Odstąpienie od umowy

Użytkownik ma prawo do pisemnego odstąpienia od świadczenia usług bezpłatnych bez podania przyczyny w każdym czasie. W celu odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Administratora: kontakt@4free.waw.pl.


§ 11. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
- http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
- http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
4. Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej - możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
- wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a Portalem;
- powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

reklama
reklama
reklama


Zobacz też

reklama
kup nasze gadżety! :-)